DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI TẠI BẮC HÀ - LÀO CAI

Danh mục : Dự án

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu (Tam thất, Đương quy, Cát cánh) theo hướng GACP-WHO nhằm nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc Phù Lá và H’Mông trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai” “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây dược liệu (Tam thất, Đương quy, Cát cánh) theo hướng GACP-WHO nhằm nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc Phù Lá và H’Mông trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Vườn dược liệu tam thất bắc tại thôn Cồ Dề Chải, Bắc Hà, Lào Cai

 

Vườn dược liệu Đương quy giống nhật tại Tả Van Chư, Bắc Hà, Lào Cai

Vườn dược liệu tam Thất diệp nhất chi hoa tại thôn Cồ Dề Chải, Bắc Hà, Lào Cai